Voľby do Mládežníckeho parlamentu Stará Ľubovňa

Mládežnícky parlament Stará Ľubovňa (ďalej iba „MPSL“) oznamuje, že dňa 08. apríla 2019 (pondelok) o 15:00 h sa uskutočnia voľby výkonnej rady MPSL. Miesto: Centrum voľného času, miestnosť číslo 52.
Volieb sa môžu zúčastniť aj zástupcovia mládežníckych organizácií, občianskych združení, neformálnych skupín mládeže, ktoré vo svojou činnosťou reprezentujú záujmy deti a mládeže v našom meste prostredníctvom nominácie svojho zástupcu najneskôr do 01.04.2019.
Právo voliť do Výkonnej rady MPSL má člen mládežníckeho parlamentu ako aj nominovaný člen, ktorý v deň konania dovŕši 13 a neprekročí 30 rokov.Vyplnený formulár prosím odoslať na emailovú adresu mladeznickyparlamentsl@gmail.com najneskôr do 01.04.2019 (pondelok). Voľby sa uskutočnia podľa platného štatútu, schváleného dňa: 20.09.2010, článok 7 odstavec 5.